H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Privacyverklaring

 

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Doornspijk - Nunspeet!

 

Mediation gebruik kerkgebouw

In de afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van onze gemeente en de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente binnen de PKN van Doornspijk over het toekomstig gebruik van het kerkgebouw. Het overleg vond plaats onder leiding van een mediator. De uitkomst van dit overleg is te vinden in een gemeenschappelijke verklaring.
Deze kunt u hier lezen

Actuele kerkdiensten zijn hier te volgen

Kerkdiensten terugluisteren kan hier

 

Informatie betreffende de kerkdiensten en het gemeenteleven

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zien wij ons als kerkenraad en kerkbestuur helaas genoodzaakt om ingrijpende wijzigingen door te voeren in het kerkelijk leven.
Met ingang van maandag 1 juni is het beperkt mogelijk de erediensten bij te wonen.
In overleg met de PKN gemeente vangen deze aan om 11:00 en 15:30.
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, kunt u zich melden bij uw wijkouderling.

De kerkdiensten zijn uiteraard nog steeds te volgen via de kerktelefoon, scanner en Internet.
Wij hopen en verwachten dat een ieder zich via de middelen met ons, en bovenal de Heere, verbindt.

Zie voor alle informatie de volgende pagina's:
Erediensten inclusief liturgie: https://www.hhkdoornspijk.nl/kerk-gemeente/aangepaste-kerkdiensten
Zondagsscholen: https://www.hhkdoornspijk.nl/jeugdwerk/vertellingen-voor-gezin
Activiteitencommissie: https://www.hhkdoornspijk.nl/kerkelijk-leven/activiteitencommissie
Orgelspel, meditatie, weeksluiting Thornspic: https://www.hhkdoornspijk.nl/kerkelijk-leven/orgelspel-meditatie-weeksluiting-thornspic
Voor gezinnen: https://www.hhkdoornspijk.nl/jeugdwerk/vertellingen-voor-gezin

Voor dit alles geldt uiteraard D.V. Juist in deze tijd blijkt overduidelijk dat het goed is hierbij stil te staan en daarom dan ook te vermelden.

Wat voor Asaf gold, en ook voor ons allen, is wat in psalm 50 vers 14 en 15 staat:
Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften.
En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.

Wij hopen dat de Heere deze roepstem wil heiligen aan ons aller hart en wensen u een gezegende zondag toe.

 

 

Het wachtwoord der Hervormers

Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart.
Ik kende geen schuld en 'k gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: "Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?"

Al sprak daar een stem uit de heilige blaân,
van 't Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de Kruispaal geen veilige wijk, 
'k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk.

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer,
ik weend' om de pijn van mijn lijdende Heer, 
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

Maar toen mij Gods Geest aan mij zelf had ontdekt,
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld' ik wat eisen Gods heiligheid deed. 
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.

Toen vlucht' ik tot Jezus! Hij heeft mij gered!
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet! 
Mijn heil en mijn vreugd' en mijn leven werd Hij. 
Ik boog m', en geloofd', en mijn God sprak mij vrij!

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. 
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af!

Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis,
naar 't erfgoed hierboven, naar 't Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door d' aardse woestijn,
"Gestorven voor mij" zal mijn zwanenzang zijn.

Robert Murray MacCheyne

 

 


 
 

Agenda